« vissza a keresési eredmény listához  
1,2-DIKLÓRETILÉNICSC: 0436 (2003 július)
1,2-Diklóretén
Acetilén-diklorid
szim-Diklóretilén
CAS #: 540-59-0
ENSZ #: 1150
EINECS #: 208-750-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Hányinger. Álmosság. Gyengeség. Öntudatlanság. Hányás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
1,2-DIKLÓRETILÉN ICSC: 0436
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és levegő, fény és nedvesség hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163). Reagál erős oxidálószerekkel. Reagál rézzel, réz ötvözetekkel és bázisokkal. Ezzel mérgező klór-acetilént, ami levegővel érintkezve spontán gyúlékony képez. Megtámadja a műanyagokat. 

Képlet: C2H2Cl2 / ClCH=CHCl
Molekulatömeg: 96.95
Forráspont: 55° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.28
Oldékonyság vízben: csekély
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.34
Lobbanáspont: 2° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 460° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 9.7-12.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre nagy koncentrációban. Okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége gyorsan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 200 ppm mint TWA.
MAK: 800 mg/m³, 200 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 94).
ÁK: 800 mg/m³, CK: 1580 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-026-00-3; VESZÉLY; H225 H332 H412; Piktogram: GHS02 GHS07; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-20-52/53; S: (2)-7-16-29-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019