« vissza a keresési eredmény listához  
DIBORÁNICSC: 0432 (2006 április)
Bór-hidrid
Dibór-hexahidrid
CAS #: 19287-45-7
ENSZ #: 1911
EINECS #: 242-940-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet halogénekkel, oxidálószerekkel vagy vízzel. NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben száraz porral oltsa el. Vizes szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Hányinger. Nehézlégzés. Szédülés. Gyengeség. Fejfájás. Láz. Remegés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fagyás. Fagyás.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A gáz forrását el kell zárni, ha lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Károsítja a légzőrendszert belélegezve 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, élelemtől és takarmánytól és víztől. Hűvösen. Szellőztetés a padló és a plafon mentén. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Speciális szigetelt gázpalack.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
DIBORÁN ICSC: 0432
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál. Ezzel folyékony pentaboránokat képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Lebomlik gyorsan hevítve. Ezzel hidrogént, bórsavat és bór-oxidot képez. 

Képlet: B2H6/BH3BH3
Molekulatömeg: 27.7
Forráspont: -92° C
Olvadáspont: -165° C
Oldékonyság vízben: hidrogénre és bórsavra hidrolizál
Gőznyomás, kPa 25° C-on:
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.96
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 40-50° C
Lásd Megjegyzések.
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.8-88 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. Súlyos helyi hatások a bőrrel érintkezve. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Inhalációja asztma-szerű reakciót okozhat (RADS). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Szennyezők jelenléte csökkentheti az öngyulladási hőmérsékletet annyira, hogy szobahőmérséklet alatt is előfordulhat öngyulladás.
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019