« vissza a keresési eredmény listához  
DIBENZ(a,h)ANTRACÉNICSC: 0431 (2016 november)
1,2:5,6-Dibenzantracén
CAS #: 53-70-3
ENSZ #: 3077
EINECS #: 200-181-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Rákot okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
DIBENZ(a,h)ANTRACÉN ICSC: 0431
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C22H14
Molekulatömeg: 278.4
Forráspont: 524° C
Olvadáspont: 267° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.28
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a bőrre. Okozhat fényérzékenységet. Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A; bőrön felszívódás (H) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-041-00-2; VESZÉLY; H350 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019