« vissza a keresési eredmény listához  
CIÁNAMIDICSC: 0424 (2007 november)
Karbanonitril
Hidrogén-ciánamid
Karbodiimid
CAS #: 420-04-2
ENSZ #: 2811
EINECS #: 206-992-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Csak magas hőmérsékleten gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon szén-dioxidot, száraz port, száraz homokot, vízpermetet.  Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Torokfájás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve halálos
Bőr irritációt okoz
Súlyos szem irritációt okoz
Okozhat allergiás bőrreakciót
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Tárolja maximum 20 °C-on, sohase 30 °C felett. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. Lásd Megjegyzések. Tárolja rozsdamentes acél tartályban, polietilén edényben vagy polipropilén edényben 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
CIÁNAMID ICSC: 0424
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag erősen reaktív vegyület. Vákum desztilláció során robbanhat. Az anyag spontán polimerizálhat. 40°C feletti hőmérsékleten dimerizálódik erős hő felszabadulással. A dimerizációt bázis nyomok is katalizálják. Lebomlik savakkal, bázisokkal vagy nedvességgel érintkezve. Így mérgező füstöket képez, beleértve ammóniát, nitrogén-oxidokat és cianidokat. Reagál savakkal, erős oxidálószerekkel és erős redukálószerekkel. Ez robbanás és mérgezés veszélyt okoz. Megtámad fémeket, mint az acél, a réz és az alumínium. 

Képlet: CH2N2 / H2NCN
Molekulatömeg: 42.0
Forráspont 0.067kPa-nál: 83° C
Olvadáspont: 44° C
Elbomlik 260° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.28
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 85
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.5
Lobbanáspont: 141° C
Oldási hő vízben: 359J/g (erősen lehűl vízben oldás közben) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag irritálja a légutakat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m3, mint TWA.
MAK: 0.35 mg/m³, 0.2 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(1); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 1 mg/m³, 0.58 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A Ciánamidot pH pufferrel kell stabilizálni, a dimerizáció és lebomlás ellen.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A hosszan tárolt vagy szennyezett ciánamidot legalább háromszorosra kell hígitani vízzel, a kritikus lebomlási hőmérséklet elkerülésére.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A ciánamid megnevezést a kálcium-cianamid jelölésére is használják.
Az anyag még kis mennyiségű alkohollal kombinálva is hatással van a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre, mi arcpírt, szívdobogás érzést, alacsony vérnyomást és szapora légzést okoz. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 50).
ÁK: 1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-013-00-2; VESZÉLY; H351 H361fd H311 H301 H373 (pajzsmirigy) H314 H317 H318 H412; Piktogram: GHS 08 GHS06 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 21-25-36/38-43; S: (1/2)-3-22-36/37-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019