« vissza a keresési eredmény listához  
KROTONSAVICSC: 0423 (2018 május)
béta-Metilakrilsav
alfa-Krotonsav
3-Metilakrilsav
2-Buténsav
CAS #: 107-93-7
ENSZ #: 2823
EINECS #: 203-533-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek. 88° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  88° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égő érzés. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: arcvédő. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Hagyja megszilárdulni. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warn
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Csak stabilizálva tárolható. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős bázisoktól és peroxidoktól. Jól zárva. Szárazon. Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KROTONSAV ICSC: 0423
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ FEHÉR ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat UV fény, vagy nedvesség hatására. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az oldat vízben gyenge sav. Hevesen reagál erős bázisokkal és peroxidokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C4H6O2 / CH3-CH=CH-COOH
Molekulatömeg: 86.09
Forráspont: 189° C
Olvadáspont: 72° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.02
Oldékonyság vízben 20° C-on: oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 24
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.97
Lobbanáspont: 88° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 396° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.72  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálhatja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A meghatározatlan krotonsav CAS száma: 3724-65-0, a cisz-krotonsavé: CAS 503-64-0.
A transz izomért nevezik simán kroton-savnak is, míg a cisz izomért izokrotonsavnak. A kereskedelmi (meghatározatlan) krotonsav főleg (vagy akár teljesen) a transz isomér. A meghatározatlan krotonsav szinonímái: alfa-krotonsav, béta-metilakrilsav és 3-metilakrilsav.
Az anyagot általában olvadt folyadék formájában szállítják. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019