« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRTRIFLUORMETÁNICSC: 0420 (2018 május)
CFC 13
Monoklórtrifluormetán
Trifluormetil-klorid
CAS #: 75-72-9
ENSZ #: 1022
EINECS #: 200-894-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.  Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  NEM érintkezhet forró felületekkel. Lásd Kémiai veszélyek.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Szédülés. Fejfájás. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. 
Szem Lásd Bőr.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasexcl mark;warn
FIGYELEM
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Károsítja az emberi egészséget és a környezetet a légkör felső rétegében lévő ózonréteg pusztítása révén 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.2 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon, ha épületben van. 
CSOMAGOLÁS
 
KLÓRTRIFLUORMETÁN ICSC: 0420
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Lebomlik forró felületekkel érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat, hidrogén-fluoridot és foszgént. Összeférhetetlen bizonyos fémporokkal (alumínium, cink, berillium), bizonyos ötvözetekkel (cink, magnézium), bizonyos műanyagokkal és természetes gumival. . 

Képlet: CClF3
Molekulatömeg: 104.5
Forráspont: -81.4° C
Olvadáspont: -181° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.3
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.65  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az expozíció okozhat narkotikus hatást. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat fulladást. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Okozhat működés károsodást. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. Lásd Megjegyzések. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 4300 mg/m³, 1000 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
Kerülje el az anyag környezetbe engedését, mert károsítja az ózon réteget. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Az orvosnak különösen figyelemmel kell lenni a kezeléskor alkalmazott gyógyszerekre, az anyag szívritmusra kifejtett hatása miatt.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019