« vissza a keresési eredmény listához  
KÉN-MUSTÁRICSC: 0418 (2005 április)
HD
Mustár gáz
Bisz(2-klóretil)szulfid
1,1'-Tiobisz(2-klóretán)
CAS #: 505-60-2
ENSZ #: 2810

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Torokfájás. Légszomj. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Fájdalom. Vörösség. Hólyagok. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések. Látásvesztés.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Égő érzés. Sokk vagy ájulás. Lásd Belégzés.  Evés előtt kezet kell mosni. Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Tilos a szájból-szájba mesterséges lélegeztetés. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve víztől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KÉN-MUSTÁR ICSC: 0418
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ SÁRGA OLAJSZERŰ FOLYADÉK VAGY KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Reagál vízzel. Megtámadja a fémeket. 

Képlet: C4H8Cl2S
Molekulatömeg: 159.1
Forráspont: 216° C
Olvadáspont: 13.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.27
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.0068 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 9.33
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.5
Lobbanáspont: 105° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.37/2.41  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Hólyaghúzó anyag. Könnyezés. Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyagnak hatása lehet a szemre. Okozhat kóros működést. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019