« vissza a keresési eredmény listához  
1-KLÓR-2,4-DINITROBENZOLICSC: 0416 (2015 június)
1,3-Dinitro-4-klórbenzol
2,4-Dinitrofenil-klorid
DNCB
CAS #: 97-00-7
ENSZ #: 3441
EINECS #: 202-551-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. Homályos látás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan zárható tartályokba söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Bőrrel érintkezve halálos
Lenyelve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Károsíthatja a vért
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, erős redukálószerektől, élelemtől és takarmánytól és ammóniától. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
1-KLÓR-2,4-DINITROBENZOL ICSC: 0416
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ HALVÁNYSÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre még levegő hiányában is. Reagál erős oxidálószerekkel és erős bázisokkal. Hevesen reagál ammóniával és erős redukálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Égéskor mérgező és maró gázokat és füstöket képez, beleértve hidrogén-kloridot és nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C6H3ClN2O4 / C6H3Cl(NO2)2
Molekulatömeg: 202.6
Forráspont: 315° C
Olvadáspont: 54° C
Sűrűség (20° C-on): 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben 15° C-on: nagyon csekély
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.0
Lobbanáspont: 179° C
Öngyulladási hőmérséklet: 432° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.0-22
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.17 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a bőrt és a szemet. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat hemoglobinszint csökkenést és vérsejtszám csökkenést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 610-003-00-4; VESZÉLY; H331 H311 H301 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/24/25-33-50/53; S: (1/2)-28-36/37-45-60-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019