« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRAMIN-TICSC: 0413 (2005 október)
Nátrium-N-klór-p-toluolszulfonamid
Nátrium-N-klór-4-toluolszulfonamid
Nátrium-N-klór-4-metilbenzolszulfonamid
Tozilklóramid-nátrium
CAS #: 127-65-1
ENSZ #: 1759
EINECS #: 204-854-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Zihálás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve savaktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
KLÓRAMIN-T ICSC: 0413
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Robbanhat 130° C fölé hevítve (vízmentes). Lebomlik lassan levegő hatására. Ezzel klórt (trihidrát) képez. Lebomlik hevítésre és savakkal érintkezve. Így mérgező gázok képződnek. 

Képlet: C7H7ClNNaO2S
Molekulatömeg: 227.6
Elbomlik
Sűrűség (trihidrát): 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: (jó, trihidrát)
Lobbanáspont: 192° C z.t. (trihidrát)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.84 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az ajánlások ezen a kártyán vonatkoznak a Klóramin-T trihidrátra(CAS 7080-50-4). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 616-010-00-9; VESZÉLY; H302 H314 H334; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS05 EUH031.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 22-31-34-42; S: (1/2)-7-22-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019