« vissza a keresési eredmény listához  
KATEKOLICSC: 0411 (2015 június)
Pirokatekol
1,2-Benzol-diol
1,2-Dihidroxibenzol
CAS #: 120-80-9
ENSZ #: 2811
EINECS #: 204-427-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.    Használjon vízpermetet, száraz port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés a szegycsont mögött. Nehézlégzés. Görcsök.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Görcsök.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés. Görcsök. Légzésbénulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Enyhe bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Károsítja a központi idegrendszert és a szív-érrendszert
Feltételezhetően rákot okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Jól zárva. Elkülönítve oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KATEKOL ICSC: 0411
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK. BARNÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK ÉS FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező füstöket képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H6O2
Molekulatömeg: 110.1
Forráspont: 245.5° C
Olvadáspont: 105° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.3
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 43
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 3 (elhanyagolható)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.8
Lobbanáspont: 127° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 510° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.88  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat depressziót, görcsöket és légzési elégtelenséget. Az expozíció okozhat vérnyomás emelkedést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Az emberi csírasejtek öröklődő genetikus károsodását okozhatja. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 604-016-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H312, H302, H319, H315; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21/22-36/38; S: (2)-22-26-37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019