« vissza a keresési eredmény listához  
KALCIUM-OXIDICSC: 0409 (1997 szeptember)
Mész
Égetett mész
CAS #: 1305-78-8
ENSZ #: 1910
EINECS #: 215-138-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség. Bőrégés. Égő érzés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasi görcsök. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett száraz tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól, szerves vegyületektől, víztől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KALCIUM-OXID ICSC: 0409
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben közepesen erős bázis. Reagál vízzel. Ez gyúlékony anyagok meggyújtásához elegendő hőképződést okoz. Hevesen reagál savakkal, halogénekkel és fémekkel. 

Képlet: CaO
Molekulatömeg: 56.1
Forráspont: 2850° C
Olvadáspont: 2570° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.3-3.4
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Ismétlődő vagy tartós belégzése orr fekélyesedést okozhat. Okozhat orrsövény perforációt. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: (respirábilis frakció): 1 mg/m³ mint TWA; 4 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
A nedvességgel és fehérjékkel való reakció hatására képződött kalcium-oxid rögöket nehéz a szemből öblítéssel eltávolítani.
Az orvosnak kézzel kell eltávolítania.
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 170).
ÁK: 1 mg/m³ resp. CK: 4 mg/m³ resp.    EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019