« vissza a keresési eredmény listához  
KALCIUM-HIDROXIDICSC: 0408 (1997 szeptember)
Kalcium-dihidroxid
Kalcium-hidrát
CAS #: 1305-62-0
EINECS #: 215-137-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Durvaság. Fájdalom. Száraz bőr. Bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasi görcsök. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Tilos bármivel itatni! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
KALCIUM-HIDROXID ICSC: 0408
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTALYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel kálcium-oxidot képez. Az oldat vízben közepesen erős bázis. Hevesen reagál savakkal. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: Ca(OH)2
Molekulatömeg: 74.1
Elbomlik 580° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.2
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre és a bőrre. Az anyag irritálja a légutakat. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: (respirábilis frakció): 1 mg/m³ mint TWA; (respirábilis frakció): 4 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 168).
ÁK: 1 mg/m³, resp.; CK: 4 mg/m³, resp.  Jellemző tuladonságai: m (maró hatású anyag).  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019