« vissza a keresési eredmény listához  
KALCIUM-CIANIDICSC: 0407 (2019 november)
Kalcianid
Kalcián
CAS #: 592-01-8
ENSZ #: 1575
EINECS #: 209-740-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázokat képez. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Lásd Kémiai veszélyek.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel, széndioxiddal vagy savakkal. NEM érintkezhet forró felületekkel.    Használjon port, száraz homokot. Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS! Szén-dioxid használata TILOS!   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Gyengeség. Szédülés. Köhögés. Mellkasi szorítás. Nehézlégzés. Légszomj. Szabálytalan pulzus. Zavartság. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Tilos a szájból-szájba mesterséges lélegeztetés. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Nem érintkezhet vízzel vagy nedves anyagokkal. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve víztől, savaktól, szén-dioxidtól és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tűzbiztos módon. Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
KALCIUM-CIANID ICSC: 0407
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 350° C felett. Így erősen mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492). Reagál vízzel, nedves levegővel, szén-dioxiddal, savakkal és savak sóival. Ezzel erősen mérgező és tűzveszélyes hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492) képez. 

Képlet: C2CaN2 / Ca(CN)2
Molekulatömeg: 92.1
Elbomlik >350° C-on
Sűrűség (20 ° C-on): 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: szabadon oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre. Okozhat görcsöket és eszméletlenséget. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 5 mg/m³ mint STEL; (bőr).
MAK: (mint CN): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(1); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 52 - ciánsók, CN-re számítva).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 020-002-00-5; VESZÉLY; H300 H400 H410 EUH032; Piktogram: GHS06 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019