« vissza a keresési eredmény listához  
KALCIUM-CIANIDICSC: 0407
Kalcianid
Kalcián
1998 november
CAS #: 592-01-8
ENSZ #: 1575
EINECS #: 209-740-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de vízzel vagy nedves levegővel érintkezve tűzveszélyes gázokat képez. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet vízzel, széndioxiddal vagy savakkal. NEM érintkezhet forró felületekkel.    Használjon port, száraz homokot. Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS! Szén-dioxid használata TILOS!   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Mellkasi szorítás. Zavartság. Görcsök. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Nehézlégzés. Hányinger. Légszomj. Öntudatlanság. Hányás. Gyengeség. Bőrvörösség.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Nem érintkezhet vízzel vagy nedves anyagokkal. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
KALCIUM-CIANID ICSC: 0407
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KRISTÁLYOK VAGY FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 350° C felett. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és hidrogén-cianidot. Hevesen reagál vízzel, nedves levegővel, szén-dioxiddal, savakkal és savak sóival. Ezzel erősen mérgező és tűzveszélyes hidrogén-cianidot képez. Hevesen reagál oxidálószerekkel hevítve. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C2CaN2 / Ca(CN)2
Molekulatömeg: 92.1
Elbomlik >350° C-on
Sűrűség: 1.8 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a sejten belüli oxigén anyagcserére. Okozhat görcsöket és eszméletlenséget. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (ceiling value): 5 mg/m³ mint STEL; (bőr).
MAK: (mint CN): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(1); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 68 - ciánsók, mint (CN)).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; H: 28-32-50/53; S: (1/2)-7/8-23-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018