« vissza a keresési eredmény listához  
KADMIUM-SZULFIDICSC: 0404
Kadmium-monoszulfid2007 április
CAS #: 1306-23-6
ENSZ #: 2570
EINECS #: 215-147-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Okozhat rákot
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a vesét, a csontokat és a légutakat
Okozhat hosszan tartó ártalmas hatást a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Súlyosan tengerszennyező.
Megjegyzés: E 
KADMIUM-SZULFID ICSC: 0404
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VILÁGOS SÁRGA VAGY NARANCSSÁRGA KRISTALYOK VAGY SÁRGA ~ BARNA POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve kén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel. Reagál savakkal. Ezzel mérgező gázt (hidrogén-szulfid) képez. 

Képlet: CdS
Molekulatömeg: 144.5
Szublimációs pont: 980° C
Sűrűség: 4.8 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére, a csontokra és a légzőrendszerre. Okozhat vesekárosodást, csontritkulást (csont gyengeséget) és krónikus légúti gyulladást. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 0.002 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: (mint Cd, inhalálható frakció): bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a rákokban és a növényekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni, mert maradandó. 

MEGJEGYZÉSEK
Kevés információ van ennek a vegyületnek a hatásairól.
Az egészségi hatások főként más kadmium vegyületekről szóló tanulmányokon alapulnak
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Kadmium-szulfiddal kezelt felületek hegesztése és forrasztása erősen toxikus kadmiun-oxid képződéssel jár, ami akut tüdőkárosodást okozhat (ICSC 0117 - kadmium-monoxid).).
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 231).
MK: 0,015 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet kadmium 0,01 mikromol/mmol kreatinin. Vér kadmium 0,09 mikromol/liter. Mintavétel ideje: Nem kritikus.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; H: 45-22-48/23/25-62-63-68-53; S: 53-45-61; Megjegyzés: 1 készítményekre 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018