« vissza a keresési eredmény listához  
szek-BUTIL-AMINICSC: 0401 (1999 március)
2-Aminobután
2-Butánamin
1-Metilpropil-1-amin
CAS #: 13952-84-6
ENSZ #: 1992
EINECS #: 237-732-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Torokfájás. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Torokfájás. Hányás. Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Hűvösen. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
szek-BUTIL-AMIN ICSC: 0401
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel mérgező füstöket és gázokat (ammónia, nitrogén-oxidok) képez. Az anyag gyenge bázis. Reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. Megtámadja az ónt, az alumíniumot és egyes acélokat. 

Képlet: C4H11N / CH3CH(NH2)C2H5
Molekulatömeg: 73.1
Forráspont: 63° C
Olvadáspont: -104° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 18
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.52
Lobbanáspont: -9° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 378° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.74  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 6.1 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-052-00-7; VESZÉLY; H225 H332 H302 H314 H400; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, C, N; R: 11-20/22-35-50; S: (1/2)-9-16-26-28-36/37/39-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019