« vissza a keresési eredmény listához  
BUTIL-AKRILÁTICSC: 0400 (2003 november)
Akrilsav, n-butil-észter
2-Propénsav, butil-észter
Butil-2-propenoát
CAS #: 141-32-2
ENSZ #: 2348
EINECS #: 205-480-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  36° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.  36° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést! NE érintkezzen erős oxidálószerekkel!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Sötétben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
BUTIL-AKRILÁT ICSC: 0400
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán polimerizálhat melegítésre, fény hatására és peroxidokkal érintkezve. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: CH2=CHCOOC4H9 / C7H12O2
Molekulatömeg: 128.2
Forráspont: 145-149° C
Olvadáspont: -64° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.90
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.14
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.43
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.42
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 36° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 267° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-9.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.38  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); (SEN).
MAK: 11 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 11 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 53 mg/m³, 10 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A Hidrokinon és a Hidrokinon-etiléter gyakran gasznált stabilizátorok.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 43).
ÁK: 11 mg/m³, CK: 53 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag)
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-062-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H226 H319 H335 H315 H317; Piktogram: GHS02 GHS07, Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 10-36/37/38-43; S: (2)-9; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019