« vissza a keresési eredmény listához  
n-BUTIL-ACETÁTICSC: 0399 (2003 november)
Ecetsav, n-butil-észter
Butil-etanoát
CAS #: 123-86-4
ENSZ #: 1123
EINECS #: 204-658-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  22° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  22° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon AFFF-t, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható fém vagy üveg tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
n-BUTIL-ACETÁT ICSC: 0399
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel, erős savakkal és erős bázisokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok műanyagot és a gumit. 

Képlet: C6H12O2 / CH3COO(CH2)3CH3
Molekulatömeg: 116.2
Forráspont: 126° C
Olvadáspont: -78° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.88
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.7
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.04
Lobbanáspont: 22° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 420° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-7.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.82  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 150 ppm mint STEL.
MAK: 480 mg/m³, 100 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 241 mg/m³, 50 ppm mint TWA; 723 mg/m³, 150 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám:40).
ÁK: 241 mg/m³. CK: 723 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (irritáló anyag), sz (szenzibilizáló anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-025-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H226 H336 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
R: 10-66-67; S: (2)-25; Megjegyzés: 6 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019