« vissza a keresési eredmény listához  
cisz-2-BUTÉNICSC: 0397 (2019 november)
2-Butén, (Z)-
cisz-1,2-Dimetiletilén
béta-cisz-2-Butilén
CAS #: 590-18-1
ENSZ #: 1012
EINECS #: 209-673-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel), ha folyadék állapotú. Használjon szikramentes kéziszerszámot! Láng-gátló kell, hogy megakadályozza a visszalobbanást az égőtől a palackhoz.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel, száraz porral, alkohol-rezisztens habbal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

Lásd Megjegyzések.   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Öntudatlanság. Fulladás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Lásd Bőr.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Szellőztetés. Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gas
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Tárolja a szabadban vagy jól szellőző, külön épületben. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
cisz-2-BUTÉN ICSC: 0397
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C4H8 / CH3-HC=CH-CH3
Molekulatömeg: 56.1
Forráspont: 3.7° C
Olvadáspont: -138.7° C
Sűrűség (a folyadék forráspontja alatt): 0.6 kg/l
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 658 (nagyon kevéssé oldódik)
Gőznyomás, kPa 21° C-on: 181
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.9
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 324° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-9.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.33  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat fulladást. Okozhat eszméletlenséget, légzésleállást és halált. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 250 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a transz-2-buténre (ICSC 0398) is.
Más CAS szám: 107-01-7 (2-butén cisz és transz). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-012-00-4; VESZÉLY; H220; Piktogram: GHS02 GHS04; Megjegyzés: C U.  EU szerinti osztályozás
H220; H280 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019