« vissza a keresési eredmény listához  
1,2-BUTÁNDIOLICSC: 0395 (2014 április)
1,2-Butilén-glikol
1,2-Dihidroxibután
CAS #: 584-03-2
ENSZ #: 1993
EINECS #: 209-527-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  93° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  93° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hasi fájdalom. Hasmenés. Aspirációs veszély!  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Gyúlékony folyadék
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
1,2-BUTÁNDIOL ICSC: 0395
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Élénken reagál erős oxidálószerekkel, redukálószerekkel, savakkal és savanhidridekkel. 

Képlet: C4H10O2 / CH3CH2CH(OH)CH2OH
Molekulatömeg: 90.1
Forráspont: 194° C
Olvadáspont: -114° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.01
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 93° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.34 (20°C-on)
Öngyulladási hőmérséklet: 390 ° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8 - 15.7
Viszkozitás: 7.3 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy ártalmas koncentráció kialakul-e a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019