« vissza a keresési eredmény listához  
BRÓMDIKLÓR-METÁNICSC: 0393 (2006 április)
Diklórbrómmetán
Metán, brómdiklór-
CAS #: 75-27-4
EINECS #: 200-856-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd a Hosszantartó vagy ismételt expozíció hatásait.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Feltehetően rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén lenyelve károsíthatja a májat és a vesét 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és magnéziumtól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
BRÓMDIKLÓR-METÁN ICSC: 0393
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve hidrogén-bromidot és sósavat. Reagál erős bázisokkal, erős oxidálószerekkel és magnéziummal. 

Képlet: CHBrCl2
Molekulatömeg: 163.8
Forráspont: 90° C
Olvadáspont: -57° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.45 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 6.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lenyelése hatással lehet a vesére és a májra. Okozhat kóros működést. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A Brómdiklór-metán előfordul a klórozott vízben.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait csak lenyelés esetében vizsgálták. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019