« vissza a keresési eredmény listához  
BENSZULIDICSC: 0383
O,O-Diizopropil S(2-fenilszulfonilaminoetil)-ditiofoszfát
Ditiofoszforsav, O,O-bisz(1-metiletil)S-(2-((fenilszulfonil)-amino)etil)-észter
1996 március
CAS #: 741-58-2
EINECS #: 212-010-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Lásd Megjegyzések.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Pihenés. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENSZULID ICSC: 0383
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ BARNA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel mérgező és irritáló füstöket, beleértve nitrogén-oxidokat, foszfor-oxidokat és kén-oxidokat képez. Megtámadja a rezet. 

Képlet: C14H24NO4PS3
Molekulatömeg: 397.5
Olvadáspont: 34° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.0025
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <0.001
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.22  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési elégtelenséget. Kolinészteráz gátlás. Az expozíció okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés vagy szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani fennmaradására a talajban. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Specifikusan ennek az anyagnak az egészségi hatásaira nem állnak rendelkezésre adatok, de sok szervesfoszfát kolinészteráz bénító (pl., lásd ICSC 0172 Malation).
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25./2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint:
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i):
Biológiai expozíciós mutató: vörösvérsejt acetilkolinészteráz
Megengedhető felső határérték: az aktivitás csökkenés felső határa: 25 % az egyéni alapszinthez viszonyítva.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; H: 22-50/53; S: (2)-24-36-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018