« vissza a keresési eredmény listához  
BENOMILICSC: 0382 (2012 június)
Metil-1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamát
Karbamidsav, (1-(butilamino)karbonil)-
1H-benzimidazol-2-il), metilészter
CAS #: 17804-35-2
ENSZ #: 3077
EINECS #: 241-775-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  ELŐZZE MEG A KIPORZÁST!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Enyhe bőrirritáló hatású
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Genetikai károsodást okozhat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENOMIL ICSC: 0382
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel és peroxidokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C14H18N4O3
Molekulatömeg: 290.3
Olvadáspont: Nincs; lebomlik 140°C-on
Oldékonyság vízben, mg/l 25° C-on: 3.8 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: (elhanyagolható)
Sűrűség: 0.38 g/cm³
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.12
Robbanási határok, térf.% levegőben: 0.05 - ?
Öngyulladási hőmérséklet: 220° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, lenyelés útján és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt, a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra. Genetikai károsodást okozhat embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 1 mg/m3, mint TWA; (SEN).
MAK: bőr allergizáló (SH); csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 013-049-00-3; VESZÉLY; H340 H360FD H335 H315 H317 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 46-60-61-37/38-43-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019