« vissza a keresési eredmény listához  
ARZÉN-TRIOXIDICSC: 0378 (2008 november)
Arzén(III)oxid
Fehér arzén
Arzénessav-anhidrid
Diarzén trioxid
CAS #: 1327-53-3
ENSZ #: 1561
EINECS #: 215-481-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés a szegycsont mögött. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Légszomj. Torokfájás. Gyengeség. Lásd Lenyelés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hasi görcsök. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható, műanyag tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Okozhat rákot
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja a vért, a központi idegrendszert és a szív-érrendszert és a májat
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a csontvelőt, a központi idegrendszert, a vesét és a májat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ARZÉN-TRIOXID ICSC: 0378
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR RÖGÖK VAGY KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az oldat gyenge sav. Reagál redukálószerekkel. Ezzel nagyon mérgező gázt (arzin - ICSC 0222) képez. Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Így mérgező arzén-oxid füstöket képez. Reagál fémekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: As2O3
Molekulatömeg: 197.8
Forráspont: 460° C
Szublimációs pont: 193° C
Olvadáspont: 275-313° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.7-4.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.2-3.7  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az anyag hatással lehet a vérre, a szív-érrendszerre, az idegrendszerre és a májra. Inhalációja okozhat tüdőödémát. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a csontvelőre (vérképzési eltérések), a szív-érrendszerre, a központi idegrendszerre, a perifériás idegrendszerre, a vesére és a májra. Okozhat vérszegénységet és kóros működést. Az anyag emberi rákkeltő. Toxikus hatása van az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.01 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a madarakra, a halakra és az emlősökre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A fizikai tulajdonságok az anyag kristályformájától függnek.
Az akut mérgezés tünetei fél - 1 óra eltleltével jelentkeznek, de több órát is késhetnek.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Orvosi ellátás szükséges, ha légzési nehézség vagy láz lép fel.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a szervetlen trivalens arzén vegyületekre (arzenitek) is.
A rézkohászati szektorban az EU OEL 2023. július 11.-től alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 24).
ÁK: 0.01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/A), b (bőrön át felszívódó anyag), i (irritáló anyag).
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet arzén; 0,67 mikromol/l. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 033-003-00-0; VESZÉLY; H350 H300 H314 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 45-28-34-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019