« vissza a keresési eredmény listához  
ETIL-ACETÁTICSC: 0367 (2014 április)
Ecetsav, etil-észter
Ecet-éter
CAS #: 141-78-6
ENSZ #: 1173
EINECS #: 205-500-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon alkohol-rezisztens habot, habot, port, szén-dioxidot, finom vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Öblítse a szennyezett ruházatot bőséges vízzel (tűzveszély). A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Álmosságot vagy szédülést okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
ETIL-ACETÁT ICSC: 0367
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős bázisokkal és erős savakkal. Megtámadja a gumit és a műanyagok egyes fajtáit. 

Képlet: C4H8O2 / CH3COOC2H5
Molekulatömeg: 88.1
Forráspont: 77° C
Olvadáspont: -84° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 8.7 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Lobbanáspont: -4° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 427° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.0-12.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.73  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 400 ppm mint TWA.
MAK: 750 mg/m³, 200 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 734 mg/m³, 200 ppm mint TWA; 1468 mg/m³, 400 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 114).
ÁK: 734 mg/m³, CK: 1468 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-022-00-5; VESZÉLY; H225 H319 H336 EUH066; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; R: 11-36-66-67; S: (2)-16-26-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019