« vissza a keresési eredmény listához  
1,1,1-TRIMETILOLPROPÁNICSC: 0366 (2005 október)
Trisz(hidroximetil)propán
2-Etil-2-(hidroximetil)-1,3-propándiol
Propilidintrimetanol
CAS #: 77-99-6
EINECS #: 201-074-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Köhögés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
1,1,1-TRIMETILOLPROPÁN ICSC: 0366
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - FEHÉR, HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK VAGY LABDACSOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H14O3
Molekulatömeg: 134.2
Forráspont: 292-297° C
Olvadáspont: 58° C
Sűrűség: 1.084 g/cm³
Oldékonyság vízben 20° C-on: elegyedő
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.63
Lobbanáspont: 172° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: ~375° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.0-11.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019