« vissza a keresési eredmény listához  
ECETSAVICSC: 0363 (2010 május)
Jégecet
Etilsav
Metán-karbonsav
CAS #: 64-19-7
ENSZ #: 2789
EINECS #: 200-580-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  39° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  39° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Fejfájás. Szédülés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Vörösség. Bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések. Látásvesztés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! A lenyelést követő néhány percen belül egy kis pohár víz itatható. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. Óvatosan semlegesíteni kell a kiömlött folyadékot nátrium karbonáttal, szakértő felügyelete alatt. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorrexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Lenyelése ártalmas lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a légutakat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól, erős oxidálószerektől, erős savaktól és erős bázisoktól. Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ECETSAV ICSC: 0363
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Az anyag gyenge sav. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős bázisokkal, erős savakkal és sok más vegyülettel. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C2H4O2 / CH3COOH
Molekulatömeg: 60.1
Forráspont: 118° C
Olvadáspont: 16.7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 39° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 485° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 6.0-17
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.17  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyag aeroszoljának ismétlődő vagy tartós expozíciója hatással lehet a tüdőre. Az anyag aeroszoljának ismétlődő vagy tartós expozíciója fogerózió kockázatával jár. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: 25 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 50 mg/m³, 20 ppm mint STEL.
MAK: 25 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
TLV: 10 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
ENSZ szám 2789: ecetsav, jégecet vagy ecetsav oldat, több mint 80 tömeg% sav.
Másik ENSZ szám: UN 2790 ecetsav oldat (10-80% ecetsav); ENSZ veszély osztály 8, csomagolási csoport II-III. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 112).
ÁK: 25 mg/m³, CK: 50 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-002-00-6; VESZÉLY; H226 H314; Piktogram: GHS02 GHS05; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 10-35; S: (1/2)-23-26-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019