« vissza a keresési eredmény listához  
KÉNSAV, koncentrált (>51% és <100%)ICSC: 0362 (2016 november)
Vitriololaj
CAS #: 7664-93-9
ENSZ #: 1830
EINECS #: 231-639-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik bázisokkal, gyúlékony anyagokkal, redukáló anyagokkal, vízzel vagy szerves anyagokkal.    NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Víz használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Az anyag NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat. Kötény.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a szegycsont mögött. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Óvatosan semlegesíteni kell a maradékot mésszel vagy nátrium-karbonáttal. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorr
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Okozhat légúti irritációt
Fémekre korrozív hatású lehet
Lásd Megjegyzések. 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Szárazon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Csak az eredeti csomagolásban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KÉNSAV, koncentrált (>51% és <100%) ICSC: 0362
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN OLAJSZERŰ HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve kén-oxidokat. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal és szerves anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag erős sav. Hevesen reagál bázisokkal, korrodálja a legtöbb közönséges fémet, tűz és robbanás veszélyes gázt termelve (hidrogén - lásd ICSC 0001). Hevesen reagál vízzel. Ez hőképződést és tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lásd: Megjegyzések. Megtámad sok műanyagot. 

Képlet: H2SO4
Molekulatömeg: 98.1
Elbomlik 340° C-on
Olvadáspont: 10° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.8 (20°C)
Oldékonyság vízben 20° C-on: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: < 10 (elhanyagolható)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyag aeroszoljának ismétlődő vagy tartós expozíciója fogerózió kockázatával jár. Ezen erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 mg/m3, mint TWA; A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: (inhalálható frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0.05 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
IARC szerint az erős szervetlen savköd emberi rákkeltő. (1. csoport). Azonban nincs adat ezen anyag más fizikai formáinak rákkeltő hatására vonatkozóan. Ezért GHS szerint nincs rákkeltőként osztályozva.
TILOS vizet önteni ebbe az anyagba; oldáskor vagy hígításkor mindig az anyagot kell lassan a vízhez adni.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Más ENSZ számok: 1831 Kénsav, füstölgő, Veszély osztály 8, Járulékos veszély 6.1, Csomagolási csoport I; 1832 Kénsav, spent, Veszély osztály 8, Csomagolási csoport II. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám:178).
ÁK: 0,05 mg/m³; Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-020-00-8; VESZÉLY; H314; Piktogram: GHS05; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 35; S: (1/2)-26-30-45; Megjegyzés: B 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019