« vissza a keresési eredmény listához  
STODDARD OLDÓSZERICSC: 0361 (2004 április)
CAS #: 8052-41-3
ENSZ #: 1268
EINECS #: 232-489-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  21° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  21° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás. Hányinger. Fáradtság. Szédülés. Zavartság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
STODDARD OLDÓSZER ICSC: 0361
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 


Forráspont: 130-230° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.765-0795
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.1-1.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5-5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 21° C
Öngyulladási hőmérséklet: 230-240° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.6-8.0
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.16/7.06  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. A gőz inhalációja okozhat szem és és légúti irritációt. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció nagy koncentrációjú gőz esetén, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez a telített alifás és aliciklikus szénhidrogének (C7-C12) és aromás szénhidrogének (C7-C12) keveréke.
Benzolt tartalmazhat (lásd ICSC 0015), de a modern Stoddard oldószerek kevés vagy semmi benzolt tartalmaznak.
A kémiai tüdőgyulladás tünetei csak néhány óra múlva jelentkeznek és azokat a fizikai megterhelés fokozza. A nyugalom és orvosi megfigyelés ezért fontos.
Az öngyulladási hőmérséklet kb. 180 ° C -ra csökkenhet, nagyfelületű anyag jelenlétében.
A lobbanáspont 21-től 60 °C-ig változik az összetételtől függően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 649-345-00-4; VESZÉLY; H350 H340 H372 (központi idegrendszer) H400 H410; Piktogram: GHS08; Megjegyzés: P.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-65; S: 53-45; Megjegyzés: H, P 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019