« vissza a keresési eredmény listához  
FENYŐGYANTAICSC: 0358 (2004 április)
Kolofonium
CAS #: 8050-09-7
EINECS #: 232-475-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zihálás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tárolja fedett tartályokban Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
FENYŐGYANTA ICSC: 0358
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ HALVÁNYSÁRGA - BOROSTYÁNSÁRGA DARABKÁK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. 


Olvadáspont: 100-150° C
Sűrűség: 1.07 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: 187° C
Minimális gyulladási energia: 10mJ 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a füst belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por vagy füst. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.001 mg/m3, mint TWA; (DSEN); (RSEN).
MAK: bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A fenyőgyantát fenyőfákból nyerik.
A gyanta előfordul mint fagyanta, mézga gyanta vagy tallolaj gyanta..
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 650-015-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H317; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 43; S: (2)-24-37 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019