« vissza a keresési eredmény listához  
GLUTÁRALDEHID (50%-OS OLDAT)ICSC: 0352 (2018 május)
1,5-Pentándial (50%-os oldat)
CAS #: 111-30-8
ENSZ #: 2810
EINECS #: 203-856-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Orrvérzés. Nehézlégzés. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Égő érzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égő érzés.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hasmenés. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Bőrirritáló hatású
Okozhat légúti irritációt
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól zárva. Sötétben tartandó. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
GLUTÁRALDEHID (50%-OS OLDAT) ICSC: 0352
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ TISZTA SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős redukálószer. Reagál erős bázisokkal, erős savakkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C5H8O2 / HCO(CH2)3CHO
Molekulatömeg: 100.1
Forráspont: 101° C
Olvadáspont: -33° C
Sűrűség: 1.33 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.05
Lobbanáspont: >95° C z.t.
Viszkozitás: 12.75 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 0.05 ppm mint STEL; (DSEN); (RSEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 0.21 mg/m³, 0.05 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); (momentary value that should not be exceeded): 0.83 mg/m³, 0.2 ppm; légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Lásd ICSC 0158. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-220-00-X; VESZÉLY; H311 H301 H314 H334 H317 H400; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-34-42/43-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019