« vissza a keresési eredmény listához  
VINIL-ACETÁT (MONOMER)ICSC: 0347 (2014 április)
Ecetsav-etenil-észter
Ecetsav-vinil-észter
1-Acetoxietilén
CAS #: 108-05-4
ENSZ #: 1301
EINECS #: 203-545-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon alkohol-rezisztens habot, habot, port, szén-dioxidot, finom vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Belélegezve halálos
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Feltételezhetően rákot okoz
Okozhat légúti irritációt
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól és bázisoktól. Sötétben tartandó. Jól zárva. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
VINIL-ACETÁT (MONOMER) ICSC: 0347
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál hő és fény hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, savakkal és bázisokkal. 

Képlet: C4H6O2 / CH3COOCH=CH2
Molekulatömeg: 86.1
Forráspont: 72.7° C
Olvadáspont: -93.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.93
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 2 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 11.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
Lobbanáspont: -8° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.6-13.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.73  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrszárazságot és repedezést okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
EU-OEL: : 17.6 mg/m³, 5 ppm mint TWA; 35.2 mg/m³, 10 ppm mint STEL.
MAK: 36 mg/m³, 10 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C; rákkeltő kategória: 4 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
A hidrokinon stabilizáló minősége 60 napra korlátozódik.
Tartós tárolásra más gátlószer javasolt, olyan mint a difenilamin
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 312).
ÁK: 17,6 mg/m³, CK: 35,2 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-023-00-0; VESZÉLY; H225 H351 H332 H335; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS09; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F; R: 11; S: (2)-16-23-29-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019