« vissza a keresési eredmény listához  
TRIMELLIT-ANHIDRIDICSC: 0345 (2005 október)
1,2,4-Benzoltrikarbonsav-anhidrid
1,3-Dihidro-1,3-dioxo-5-izobenzofuránkarbonsav
CAS #: 552-30-7
EINECS #: 209-008-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Zihálás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hasi fájdalom. Égő érzés. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Elkülönítve bázisoktól és erős oxidálószerektől. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIMELLIT-ANHIDRID ICSC: 0345
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál bázisokkal és oxidálószerekkel. Lassan reagál vízzel. Ezzel trimellit-savat képez. 

Képlet: C9H4O5
Molekulatömeg: 192.2
Forráspont 1.87kPa-nál: 240-245° C
Olvadáspont: 161-163.5° C
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.6
Lobbanáspont: 227° C ny.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Porának inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyag influenzaszerű tünetekkel járó allergiás reakciót és 'tüdőbetegség - vérszegénység szindrómát' okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.0005 mg/m3, mint TWA; 0.002 mg/m³ mint STEL; (bőr); (SEN).
MAK: (respirábilis frakció): 0.04 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); légúti allergizáló (SA) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az allergiás reakció tünetei, az asztmát is beleértve, csak 4-12 óra eltleltével jelentkeznek.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-097-00-4; VESZÉLY; H335 H318 H334 H317; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 37-41-42/43; S: (2)-22-26-36/37/39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019