« vissza a keresési eredmény listához  
2,4-TOLUOL-DIIZOCIANÁTICSC: 0339 (2018 május)
4-Metil-meta-fenilén-diizocianát
2,4-Diizocianotoluol
2,4-Diizocianátó-1-metilbenzol
CAS #: 584-84-9
ENSZ #: 2078
EINECS #: 209-544-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza a hevítés okozta lebomlás.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet vízzel.    Használjon port, szén-dioxidot, nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Légszomj. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást. Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Hólyagok. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Speciális sürgősségi intézkedés szükséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltételezhetően rákot okoz
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Tárolja 20°C és 25°C között. Szárazon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
2,4-TOLUOL-DIIZOCIANÁT ICSC: 0339
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK VAGY KRISTÁLYOK. HALVÁNYSÁRGÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag veszélyes módon polimerizál vízzel és sok vegyi anyaggal. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Égéskor mérgező gázokat képez. Ez mérgezésveszélyt okoz. 

Képlet: C9H6N2O2 / CH3C6H3(NCO)2
Molekulatömeg: 174.2
Forráspont: 251° C
Olvadáspont: 22° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 127° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 620° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-9.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag, gőze és aeroszolja irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A gőz inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót. A gőz inhalációja okozhat kémiai hörghurutot, tüdőgyulladást és tüdőödémát. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció és gőz): 0.001 ppm mint TWA; 0.005 ppm mint STEL; (bőr); (DSEN); (RSEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: (gőz és aeroszol): 0.007 mg/m³, 0.001 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); (momentary value that should not be exceeded): 0.035 mg/m³, 0.005 ppm; terhességi kockázati csoport: C; légúti és bőr allergizáló (SAH) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
A technikai toluol-diizocianát vagy 100% 2,4- vagy 2,4- és 2-6 izomérek keveréke. TDI közönséges név. A keverék CAS száma: 26471-62-5.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-006-00-4; VESZÉLY; H351 H330 H319 H335 H315 H334 H317 H412; Piktogram: GHS06 GHS08; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53; S: (1/2)-23-36/37-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019