« vissza a keresési eredmény listához  
TÓRIUMICSC: 0337 (2010 november)
CAS #: 7440-29-1
ENSZ #: 2912
EINECS #: 231-139-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Por formában fokozottan tűzveszélyes.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Sugárzásmérő használatával biztosítsa, hogy ne maradjon szennyeződés. 
Szem Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecancer;health haz
VESZÉLY
Levegővel érintkezve önmagától meggyullad
Rákot okozhat
Károsítja a tüdőt belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsítja a légutakat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 7 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Hűvösen. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
TÓRIUM ICSC: 0337
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZÜRKE ~ FEHÉR FÉMPOR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag spontán meggyulladhat levegővel érintkezve. Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Reagál halogénekkel, hidrogénnel és kénnel. 

Képlet: Th
Atomtömeg: 232.0
Forráspont: 4788° C
Olvadáspont: 1750° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 11.7
Oldékonyság vízben 20° C-on: nem oldódik
Öngyulladási hőmérséklet: 270° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. Az aeroszol inhalációja okozhat tüdőkárosodást. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az aeroszol ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag és bomlástermékei radioaktívak.
Az expozíció mértékétől függően, teljes test számoló technika lehet szükséges a kapott dózis megbecslésére.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Rossz szellőzésű területen való tárolás gáznemű radioaktív bomlási termékek felhalmozódáshoz vezethet.
Tartós retenciója a testben a szövetek hosszantartó alfabesugárzásához vezet.
Orvosi ellátás szükséges, ha légzési nehézség vagy láz lép fel.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019