« vissza a keresési eredmény listához  
TALLIUM-SZULFÁTICSC: 0336 (2013 április)
Ditallium-szulfát
Tallium(I)-szulfát
CAS #: 7446-18-6
ENSZ #: 1707
EINECS #: 231-201-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon zárt rendszert vagy légzésvédőt.  Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Lásd Lenyelés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Fejfájás, Gyengeség. Görcsök. Izomfájdalom. Bénulás. Delirium. Eszméletlenség. Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék és teljes védőruházat. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Bőr- és szemirritációt okoz
Károsítja a szerveket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
TALLIUM-SZULFÁT ICSC: 0336
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR VAGY SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve talliumot és kén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: Tl2SO4
Molekulatömeg: 504.8
Olvadáspont: 632° C
Sűrűség: 6.77 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 4.87 (mérsékelt) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és esetleg a légutakat. Az anyag hatással lehet a gyomor-bél traktusra, a központi idegrendszerre és a perifériás idegrendszerre. Az expozíció okozhat hajhullást. Lenyelése nagy mennyiségben hatással lehet a szív-érrendszerre, a vesére és a májra. Lenyelése nagy mennyiségben halált okozhat. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet az idegrendszerre. Okozhat hajhullást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Tl, belélegezhető frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Az idegrendszeri rendellenesség tünetei csak néhány nap múlva jelentkeznek.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Lásd ICSC 0077 és 1221. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 284 -Tallium oldható vegyületetei, Tl-ra számítva).
ÁK: 0.1 mg/m³, CK: 0.2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 081-003-00-4; VESZÉLY; H300 H372 H315 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 28-38-48/25-51/53; S: (1/2)-13-36/37-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019