« vissza a keresési eredmény listához  
TALKUM (KVARC ÉS ROSTMENTES)ICSC: 0329 (2012 június)
CAS #: 14807-96-6
EINECS #: 238-877-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Overall. Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Akut tünetek nem várhatók.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén belélegezve károsíthatja a tüdőt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
TALKUM (KVARC ÉS ROSTMENTES) ICSC: 0329
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: Mg3(OH)2Si4O10
Molekulatömeg: 379.3
Olvadáspont: 900-1000° C
Sűrűség: 2.7 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az expozíció főleg belégzés útján történik. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a tüdőre. Okozhat tüdőfibrózist. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (respirábilis frakció): 2 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: (azbesztrost mentes(respirábilis frakció)): rákkeltő kategória: 3B.
EU-OEL: (respirábilis frakció): 0,1 mg/m³ mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az azbesztet vagy azbesztiform rostokat tartalmazó talkum rákkeltő lehet. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
2. sz. Melléklet: szálló és rostszerkezetű porok koncentrációi: 1 Szálló porok megengedett koncentráció: Talkum (azbesztmentes):
ÁK: respirábilis: 2 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019