« vissza a keresési eredmény listához  
SZULFAMINSAVICSC: 0328 (2018 május)
Amidoszulfonsav
Szulfamidsav
CAS #: 5329-14-6
ENSZ #: 2967
EINECS #: 226-218-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng.  NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Köhögés. Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: arcvédő. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan semlegesíteni kell a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
SZULFAMINSAV ICSC: 0328
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és kén-oxidokat. Az oldat vízben közepesen erős sav. Hevesen reagál bázisokkal, klórral és salétromsavval. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: H3NO3S / NH2SO3H
Molekulatömeg: 97.1
Elbomlik ~205° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.1
Oldékonyság vízben 20° C-on: szabadon oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt. Az anyag irritálhatja a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-026-00-0; FIGYELMEZTETÉS; H319 H315 H412; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019