« vissza a keresési eredmény listához  
RESMETRINICSC: 0324 (2001 március)
(5-Benzil-3-furil)metil-(1RS)-cisz-transz-krizantemát
(5-(Fenilmetil)-3-furanil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)-ciklopropánkarboxilát
CAS #: 10453-86-8
ENSZ #: 3349
EINECS #: 233-940-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
RESMETRIN ICSC: 0324
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN VIASZOS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C22H26O3
Molekulatömeg: 338.5
Olvadáspont: 43-48° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.96
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <10
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.46  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a méhekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Lásd ICSC 0229 és 0239. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-060-00-3; FIGYELMEZTETÉS; H302 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 22-50/53; S: (2)-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019