« vissza a keresési eredmény listához  
PIRIDINICSC: 0323 (2019 november)
Azin
Azabenzol
CAS #: 110-86-1
ENSZ #: 1282
EINECS #: 203-809-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Égő érzés. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Köhögés. Torokfájás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható légmentes tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Hűvösen. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
PIRIDIN ICSC: 0323
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező nitrogén-oxid és hidrogén-cianid füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és erős savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag gyenge bázis. 

Képlet: C5H5N
Molekulatömeg: 79.1
Forráspont: 115° C
Olvadáspont: -42° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben: szabadon oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.0
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.73
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 20° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 482° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-12.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.65  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 1 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A Piridin szagát általában jóval a határérték alatt észlelni lehet.
Azonban a szag érzékelése gyorsan csökkenhet. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 263).
ÁK: 15 mg/m³, CK: 30 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-00200-7; VESZÉLY; H225 H332 H312 H302; Piktogram: GHS01 GHS07.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019