« vissza a keresési eredmény listához  
PROPILÉN-IMINICSC: 0322 (2010 május)
2-Metilaziridin
Metiletilén-imin
CAS #: 75-55-8
ENSZ #: 1921 (gátolt)
EINECS #: 200-878-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik savakkal vagy oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet savakkal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, száraz port. Szén-dioxid használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Légszomj. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. Szédülés. Fejfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot fedett tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve savaktól, oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szellőztetés a padló mentén. Csak az eredeti tartályban tárolja. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PROPILÉN-IMIN ICSC: 0322
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN OLAJSZERŰ FÜSTÖLGŐ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat savak hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a bevonatokat és a gumit. 

Képlet: C3H7N
Molekulatömeg: 57.1
Forráspont: 67° C
Olvadáspont: -63° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 14.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.21
Lobbanáspont: -18° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.13
Viszkozitás: 0.6 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.2 ppm mint TWA; 0.4 ppm mint STEL; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a szén-dioxid.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Hasonló anyagokra vonatkozó adatok felvetik a környezeti hatás lehetőségét.
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 200).
ÁK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő:1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-033-00-6; VESZÉLY; H225 H350 H330 H310 H300 H318 H411; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T+, N; R: 45-11-26/27/28-41-51/53; S: 53-45-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019