« vissza a keresési eredmény listához  
PROPILÉN-GLIKOLICSC: 0321 (2014 április)
Metil-etilén-glikol
1,2-Propándiol
1,2-Dihidroxipropán
CAS #: 57-55-6
EINECS #: 200-338-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokszárazság. Köhögés.  Kerülje el a köd és a gőz belégzését. Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Szemszárazság. Fájdalom. Viszketés.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Lásd a Rövid idejű expozíció hatásait.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és alkáli bázisoktól. Szárazon. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
PROPILÉN-GLIKOL ICSC: 0321
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN SZAGTALAN HIGROSZKÓPOS VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és lúgokkal. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C3H8O2 / CH3CHOHCH2OH
Molekulatömeg: 76.1
Forráspont: 188.2° C
Olvadáspont: -59° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.04
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 10.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.6
Lobbanáspont: 101° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 420° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.6-12.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.92
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a légutakat. Lenyelése nagy mennyiségben metabolikus acidózist okozhat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy ártalmas koncentráció kialakul-e a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019