« vissza a keresési eredmény listához  
PROPIONITRILICSC: 0320 (2011 június)
Propánnitril
Etil-cianid
Cianoetán
CAS #: 107-12-0
ENSZ #: 2404
EINECS #: 203-464-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel vagy erős oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon port, habot, szén-dioxidot. A víz hatástalan lehet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Torokfájás. Mellkasi szorítás. Légszomj. Hányinger. Hányás. Letargia. Öntudatlanság. Légzés vagy szív bénulás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr KÖNNYEN FELSZÍVÓDIK! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Bőr- és szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
PROPIONITRIL ICSC: 0320
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve vagy égéskor és forró felületekkel érintkezve. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és hidrogén-cianidot. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reacts with savakkal, gőzzel and meleg vízzel. Ezzel mérgező és tűzveszélyes hidrogén-cianidot képez. 

Képlet: C3H5N / CH3CH2CN
Molekulatömeg: 55.1
Forráspont: 97° C
Olvadáspont: -92° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.78
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 10 (jó)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 5.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.05
Lobbanáspont: 2° C z.t.
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.1-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.16
Öngyulladási hőmérséklet: 510° C
Viszkozitás: 0,44 mPa/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag mérsékelten irritálja a szemet és a bőrt. A gőz irritálja a felső légutakat. Az anyag hatással lehet a sejtlégzésre. Okozhat metabolikus acidózist, központi idegrendszeri depressziót, szív rendellenességet és halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérszegénységet. Lenyelése hatással lehet a gyomor-bélrendszerre. Okozhat fekélyesedést. Az anyagnak hatása lehet a vesére, a májra és a pajzsmirigyre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Oxigént csak speciálisan képzett elsősegélynyújtó vagy orvosi személyzet alkalmazhat.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Lásd ICSC 0088, 0492, 0671 és 1118. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019