« vissza a keresési eredmény listához  
PIKRINSAVICSC: 0316 (2008 szeptember)
2,4,6-Trinitrofenol
Fenol-trinitrát
2-Hidroxi-1,3,5-trinitrobenzol
CAS #: 88-89-1
ENSZ #: 0154 (lásd Megjegyzések)
EINECS #: 201-865-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Lásd Megjegyzések.  Tűz és robbanás kockázatát okozza.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Használjon szikramentes kéziszerszámot! Előzze meg a porlerakódást! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás.  Használjon nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Hányás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Fejfájás, Szédülés. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

explskull;toxic
VESZÉLY
Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
Lenyelve mérgező
Szem irritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 1.1D 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Az anyagot nedvesen kell tartani. Elkülönítve erős oxidálószerektől, fémektől és redukálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag. 
PIKRINSAV ICSC: 0316
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Keverékei rézzel, ólommal, higannyal, cinkkel és más fémekkel ütés/rázás érzékenyek. Égéskor mérgező szén- és nitrogén-oxidokat képez. Reacts with oxidálószerekkel and redukálószerekkel. 

Képlet: C6H2(NO2)3OH
Molekulatömeg: 229.1
Elbomlik 300° C-on
Olvadáspont: 122° C
Sűrűség: 1.8 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 1.4
Gőznyomás, kPa 20° C-on: (elhanyagolható)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.9
Lobbanáspont: 150° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 300° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.03  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Lenyelése hatással lehet a gyomor-bélrendszerre, a vesére, a májra és a vérre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 mg/m3, mint TWA.
EU-OEL: 0.1 mg/m³ mint TWA.
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Az ENSZ szám 0154 a száraz vagy kevesebb, mint 30 tömeg% vízzel nedvesített pikrinsavra vonatkozik.
A biztonságos szállításhoz általában legalább 30% vizet adnak hozzá.
Más ENSZ szám 1344, legalább 30 tömeg% vízzel, Veszély osztály 4.1, Csomagolási csoport I.
ENSZ szám 3364, Trinitrofenol(pikrin-sav) nedvesítve legalább 10 tömeg% vízzel, Veszély osztály 4.1, Csomagolási csoport I. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 260).
ÁK: 0,1 mg/m³, CK: 0,1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-009-00-X; VESZÉLY; H201 H331 H311 H301; Piktogram: GHS01 GHS06  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, T; R: 3-4-23/24/25; S: (1/2)-28-35-36/37-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019