« vissza a keresési eredmény listához  
FTÁLSAV-ANHIDRIDICSC: 0315 (2003 június)
1,2-Benzoldikarbonsav-anhidrid
Ftálsav-anhidrid
1,3-Izobenzofurán-1,3-dion
CAS #: 85-44-9
EINECS #: 201-607-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Zihálás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől, erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Szellőztetés a padló mentén. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
FTÁLSAV-ANHIDRID ICSC: 0315
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR FÉNYES KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró vízzel érintkezve. Ezzel ftálsavat képez. Reagál erős oxidálószerekkel, erős savakkal, erős bázisokkal és redukálószerekkel. Hevesen reagál réz-oxiddal és nátrium-nitrittel hevítéskor. Ez robbanásveszélyt okoz. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: C8H4O3 / C6H4(CO)2O
Molekulatömeg: 148.1
Forráspont: 284° C (szublimál)
Olvadáspont: 131° C
Sűrűség: 1.53 g/cm³
Oldékonyság vízben: lassú reakció
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <0.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.1
Lobbanáspont: 152° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 570° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-10.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.002 mg/m3, mint TWA; 0.005 mg/m³ mint STEL; (bőr); (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: légúti allergizáló (SA) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyagot olvadt formában lehet szállítani.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
A több mint 0.05% malein-anhidridet tartalmazó anyagra az ENSZ szám: 2214, veszély osztály 8, csomagilási csoport III.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 144).
ÁK: 1 mg/m³, CK: 1 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdoságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-009-00-4; VESZÉLY; H302 H335 H315 H318 H334 H317; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 22-37/38-41-42/43; S: (2)-23-24/25-26-37/39-46 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019