« vissza a keresési eredmény listához  
ETIL-KARBAMÁTICSC: 0314 (2010 május)
Karbamidsav-etilészter
Etil-uretán
Uretán
CAS #: 51-79-6
EINECS #: 200-123-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelése ártalmas lehet
Okozhat rákot
A szoptatott gyermeket károsíthatja
Károsíthatja az idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
ETIL-KARBAMÁT ICSC: 0314
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN KRISTÁLYOK. LABDACS VAGY FEHÉR SZEMCSÉS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel, erős savakkal és erős bázisokkal. 

Képlet: C3H7NO2 / NH2COOC2H5
Molekulatömeg: 89.09
Forráspont: 185° C
Olvadáspont: 49° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben, g/100ml: 200
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 92° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.15  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag valószínűleg emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport:

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-149-00-6; VESZÉLY; H350; Piktogram: GHS08  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019