« vissza a keresési eredmény listához  
OCTAMETILCIKLOTETRASZILOXÁNICSC: 0310 (2002 szeptember)
Ciklotetrasziloxán, oktametil-
CAS #: 556-67-2
EINECS #: 209-136-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.    TILOS a nyílt láng.    Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
OCTAMETILCIKLOTETRASZILOXÁN ICSC: 0310
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C8H24O4Si4
Molekulatömeg: 296.6
Forráspont: 175° C
Olvadáspont: 17.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.96
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 21.7° C-on: 133.3
Lobbanáspont: 56° C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 014-018-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H361f H413; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 53-62; S: (2)-36/37-46-51-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019