« vissza a keresési eredmény listához  
4-NONILFENOL (ELÁGAZÓ)ICSC: 0309 (2014 április)
(2,6-Dimetilheptán-4-il)fenol, izomérek keveréke
CAS #: 84852-15-3
ENSZ #: 3145
EINECS #: 284-325-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon száraz port, habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Égő érzés. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős bázisoktól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
4-NONILFENOL (ELÁGAZÓ) ICSC: 0309
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Reagál erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C15H24O
Molekulatömeg: 220.3
Forráspont: 290-300° C
Olvadáspont: -8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.95 (20°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.06 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0,3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.59
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.05
Lobbanáspont: 141-155° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 370° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.48  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások a szemmel és a bőrrel érintkezve. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a bőrre és a szemre. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A 4-nonilfenol (elágazó) tisztaságát 90% w/w-nak jelzik, a következő szennyezésekkel: 2-Nonilfenol (5% w/w), 2,4-Dinonilfenol (5% w/w).
Az ajánlás ezen a kártyán vonatkozik a Nonilfenolra CAS 25154-52-3, Izononil-fenolra CAS 11066-49-2, Nonil-fenol (elágazó)-ra CAS 90481-04-2 is. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-053-00-8; VESZÉLY; H361fd H302 H314H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS07 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C, N; R: 22-34-62-63-50/53; S: (1/2)-26-36/37/39-45-46-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019