« vissza a keresési eredmény listához  
4-NITROANILINICSC: 0308 (2001 december)
p-Nitroanilin
1-Amino-4-nitrobenzol
C.I. 37035
CAS #: 100-01-6
ENSZ #: 1661
EINECS #: 202-810-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Kék ajkak, körmök és bőr. Fejfájás. Szédülés. Hányinger. Zavartság. Görcsök. Nehézlégzés. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  Hánytatni kell (CSAK ESZMÉLETÉNÉL LÉVŐ SZEMÉLYT!). Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős savaktól, erős oxidálószerektől, gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
4-NITROANILIN ICSC: 0308
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SÁRGA KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Égéskor nitrogén-oxidok mérgező füstjeit képezi. Reagál erős savakkal, erős oxidálószerekkel és erős redukálószerekkel. Reagál szerves anyagokkal nedvesség jelenlétében. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C6H6N2O2
Molekulatömeg: 138.1
Forráspont: 332° C
Olvadáspont: 148° C
Sűrűség: 1.4 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 18.5° C-on: 0.08
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.8
Lobbanáspont: 199° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.66  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat , permetezés vagy szétszórás esetén sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 3 mg/m3, mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Lásd ICSC 0306 és 0307. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 232).
ÁK: 3 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag),
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-012-00-9; VESZÉLY; H331 H311 H301 H373 H412; Piktogram: GHS06 GHS08; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23/24/25-33-52/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019