« vissza a keresési eredmény listához  
METIL-METAKRILÁTICSC: 0300 (2003 november)
Metakrilsav-metil-észter
Metil-2-metilpropenoát
CAS #: 80-62-6
ENSZ #: 1247
EINECS #: 201-297-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Csak stabilizálva tárolható. 
CSOMAGOLÁS
 
METIL-METAKRILÁT ICSC: 0300
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. A gőzök gátolatlanok és polimerizálhatnak, elzárva a szelepeket. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat melegítésre vagy hevítésre, fény polimerizációs katalizátorok és erős oxidálószerek hatására. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Reagál erős savakkal és erős bázisokkal. 

Képlet: CH2C(CH3)COOCH3 / C5H8O2
Molekulatömeg: 100.1
Forráspont: 100.5° C
Olvadáspont: -48° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.94
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.6
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 3.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.09
Lobbanáspont: 10° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 421° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-12.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.38  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a perifériás idegrendszerre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL; (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 210 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 50 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Rendszerint hidrokinont, hidrokinon-metil-étert és dimetil-t-butilfenolt tartalmaz polimerizáció inhibitoraként..
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 212).
ÁK: 208 mg/m³, CK: 415 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-038-00-6; VESZÉLY; H225 H335 H315 H317; Piktogram: GHS02 GHS07; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xi; R: 11-37/38-43; S: (2)-24-37-46; Megjegyzés: D 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019