« vissza a keresési eredmény listához  
METILÉN-BISZFENIL-IZOCIANÁTICSC: 0298 (1999 március)
Difenilmetán-4,4'-diizocianát
bisz(1,4-Izocianatofenil)metán
MDI
4,4'-Metiléndifenil-diizocianát
CAS #: 101-68-8
EINECS #: 202-966-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
METILÉN-BISZFENIL-IZOCIANÁT ICSC: 0298
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ HALVÁNYSÁRGA KRISTÁLYOK VAGY PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat 204°C feletti hőmérséklet hatására. Égéskor mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492). Könnyen reagál vízzel. Ezzel oldhatatlan poliureákat képez. Hevesen reagál savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bázisokkal és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C15H10N2O2 / OCNC6H4CH2C6H4NCO
Molekulatömeg: 250.3
Forráspont 100kPa-nál: 314° C
Olvadáspont: 37° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.6
Lobbanáspont: 196° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 240° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a tüdőre. Okozhat működés károsodást. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.005 ppm mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció): 0.05 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Az MDI úgy szenzibilizálhatja a munkásokat, hogy más izocianátokra reagálnak (asztma).
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 83).
ÁK: 0.05 mg/m³, CK: 0.05 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet 4,4-diamino-difenil-metán: 0,5 mikromol/l. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-006-00-4; VESZÉLY; H351 H330 H319 H335 H4315 H334 H317 H412; Piktogram: GHS06 GHS08; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20-36/37/38-42/43; S: (1/2)-23-36/37-45; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019